ergasia-metra

Επιδοτούμενες προσλήψεις για ανέργους με πτυχίο

16 Ιουνίου 201207:00

ergasia-metraΜε επιδότηση έως 25 ευρώ την ημέρα και για 24 μήνες μπορούν να προσληφθούν άνεργοι πτυχιούχοι που έχουν ενταχθεί στις λίστες του ΟΑΕΔ. Τα κονδύλια δίδονται από το ΕΣΠΑ και οι ειδικοί συμβουλεύουν όχι μόνο τις εταιρείες αλλά και τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους να ενεργοποιηθούν, ενημερώνοντας κατά την αναζήτηση εργασίας τους εργοδότες για το πρόγραμμα που τους καθιστά πολύ πιο «φθηνούς» εργαζόμενους.


Ο λόγος για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών».  Απευθύνεται σε  όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών.  Υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

-Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται,– Γιατροί, Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί κλπ).

-Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

-Να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους).

-Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου  απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου και  βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Δεν δικαιούνται επίσης συμμετοχή όσοι  απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα, θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης από άλλα επιδοτούμενα από το ΕΣΠΑ σχέδια καθώς και όσοι θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Δεν υπάγονται τα νυχτερινά κέντρα,  οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους,  οι έμμεσοι εργοδότες, αλλά και  οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους τους   από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν συγγενική ή εταιρική σχέση,  επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων και όσες χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27  μήνες, εκ των οποίων οι 24 αφορούν σε επιχορήγηση και 3  σε δέσμευση του εργοδότη.

Για άτομα ηλικίας έως 24 ετών η ημερήσια επιδότηση είναι 20ευρώ και όχι πέραν των 25 ασφαλιστικών ημερών το μήνα για μεγαλύτερες ηλικίες  η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης  είναι 25 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ασφαλιστικών ημερών το μήνα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, όταν καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων.  Πληροφορίες και αιτήσεις γίνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr

Δ. Καδδά

Πηγή:www.capital.gr

 

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr