sumvolaiografoi-2

438 Συμβολαιογράφοι σε 19 πόλεις

17 Ιανουαρίου 201310:20

sumvolaiografoi-2Tην πλήρωση 438 κενών θέσεων Συμβολαιογράφων στις 19 περιφέρειες κάθε Εφετείου, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί:

-στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιά, Πάτρας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας και Καλαμάτας.

-στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λ;aρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υπο βαλουν έως τις 22 Φεβρουαρίου στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έχει αvαρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (wvw.ministryofjustice.gr). Στην αίτηση θα δπλώνεται απαραίτητα η έδρα και η περιφέρεια του Ειρηνοδικείου που επιθυμεί να διορισθεί ο υποψήφιος, καθώς και:

-Οτι έχει τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 19,20 και 21 του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι και όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του Υποθηκοφύλακα η προσκόμιση πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

-Οτι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 23 του Ν. 2830/2000, δηλαδή:

α) Προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

β) Προκειμένου για άνδρα ότι είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα γενικά Μητρώα των δημοτών.

γ) Οτι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης.

δ) Οτι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κσκούργημα.

ε) Οτι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις: κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρε μπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

στ) Οτι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.

ζ) Οτι δεν έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου, λόγω ποινικής καταδίκης.

η) Οτι δεν έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου.

-Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 2830/2000.

Στην ίδια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα:

-Προκειμένου για Ελληνες πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου. Προκειμένου για πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου.

Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων εξήντα ευρώ.

Οι εξετάσεις

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξάγεται ταυτόχρονα στις περιφέρειες όλων των Εφετείων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:

α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/1998) και γιατις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφαλείας (Ν. 2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και n εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική). Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές. Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ειρηνοδικείο Αθηνών 80, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αλιμος) 2, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βουλιαγμένη) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Χαϊδάρι) 2, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ασπρόπυργος) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Π. Φάληρο) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αργυρούττολη) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αιγάλεω) 2, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γλυφάδα) 2, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βούλα) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ν. Μάκρη) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Δημήτριος) 3, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ηλιούπολη) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Βύρωνας) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Ζωγράφου) 2, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γαλάτσι) 1, Ειρηνοδικείο Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα) 1, Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 3, Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Κηφισιά) 1, Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Ν. Ερυθραία) 1, Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (Μελίσσια) 1, Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 1, Ειρηνοδικείο Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη) 2, Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας 3, Ειρηνοδικείο Περιστερίου 5, Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου 3, Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Παπάγου) 1, Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Βριλήσσια) 2, Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή) 1, Ειρηνοδικείο Αχαρνών 2, Ειρηνοδικείο Ιλίου (Ν. Λιόσια) 1, Ειρηνοδικείο Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι) 1, Ειρηνοδικείο Ιλίου (Πετρούπολη) 1, Ειρηνοδικείο Ελευσίνας 1, Ειρηνοδικείο Μεγάρων 1, Ειρηνοδικείο Κρωπίας 3, Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Σπάτα) 2, Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Βάρη) 1, Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Παλλήνη) 1, Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Μαρκόπουλο) 1, Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Γέρακας) 1, Ειρηνοδικείο Κρωπίας (Αρτέμιδα Λούτσας), Ειρηνοδικείο Λαυρίου 1, Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Κερατέα) 1, Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Ανάβυσσος) 1, Ειρηνοδικείο Λαυρίου (Καλύβια) 1, Ειρηνοδικείο Μαραθώνα 1, Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Καπανδρίτι) 1, Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος) 2, Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Αυλώ νας) 1, Ειρηνοδικείο Μαραθώνα (Ωρωπός) 1, Ειρηνοδικείο Θηβών 1.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ειρηνοδικείο Χαλκίδας 1, Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (Ψαχνά) 1, Ειρηνοδικείο Χαλκίδας (Βασιλικό) 1, Ειρηνοδικείο Κύμης 1, Ειρηνοδικείο Ταμυνέων (Αλιβέρι) 1.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ειρηνοδικείο Πειραιά 20, Ειρηνοδικείο Πειραιά (Κερατσίνι) 1, Ειρηνοδικείο Νικαίας 2, Ειρηνοδικείο Νικαίας (Κορυδαλλός) 1, Ειρηνοδικείο Καλαυρίας (Πόρος) 2, Ειρηνοδικείο Αίγινας 1, Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας 2.

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Ειρηνοδικείο Λαμίας 1, Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μώ λος) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Θερμοπυλών) 1, Ειρηνοδικείο Λαμίας (Υπάτη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Υπάτης) 1, Ειρηνοδικείο Λαμίας (Μακρακώμη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Μακρακώμης) 1, Ειρηνοδικείο Λαμίας (Στυλίδα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Φαλάρων) 2, Ειρηνοδικείο Λαμίας (Αμφίκλεια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αμφίκλειας) 1, Ειρηνοδικείο Αταλάντης 4, Ειρηνοδικείο Αταλάντης (Ελάτεια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ελάτειας) 1, Ειρηνοδικείο Αμφισσας 4, Ειρηνοδικείο Αμφισσας (Δελφοί) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δελφών) 2, Ειρηνοδικείο Αμφισσας (Ιτέα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ιτέας) 2, Ειρηνοδικείο Αμφισσας (Δεσφίνα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ιτέας) 1, Ειρηνοδικείο Αμφισσας (Κροκύλιο) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δωρίδος) 1, Αμφισσας (Ερατεινή) (κατά αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τολοφώνος) 1, Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Προυσός) 2, Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Φουρνά) 1, Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας (Γρανίτσα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Απεραντίων) 1, Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς 1, Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δαύλεια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δαύλειας) 1, Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Δίστομο) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αμβρυσσού) 1, Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Αράχοβα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αράχοβας) 1, Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς (Ορχομενός) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ορχομενού) 1.

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ειρηνοδικείο Πατρών 4, Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας 2, Ειρηνοδικείο Γαστούνης 1, Ειρηνοδικείο Ζακύνθου 1, Ειρηνοδικείο Πύργου 1, Ειρηνοδικείο Πύργου (Επιτάλιο) 1, Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Δίβρη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Λαμπείας) 1, Ειρηνοδικείο Ολυμπίων (Κοντοβάζαινα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ελευσίνας Πελοποννήσου) 2, Ειρηνοδικείο Ακράτας 2, Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων 1, Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων (Αροανία) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αροανίας) 1, Ειρηνοδικείο Σαμαίων (Αιγιαλός) 2, Ειρηνοδικείο Αργοστολίου (Χιονάτα) 1.

ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ειρηνοδικείο Αγρινίου 1, Ειρηνοδικείο Βάλτου (Αμφιλοχία) 1, Ειρηνοδικείο Βάλτου (Κατούνα) (κατά αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Εχί νου) 1, Ειρηνοδικείο Λευκάδας 1, Ειρηνοδικείο Βόνιτσας (Μύτικας) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Σολίου) 1, Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου 1, Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Ανω Χώρα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αποδοτίας) 1, Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου (Πλάτανος) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Προσχίου) 1.

Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ειρηνοδικείο Ναυπλίου 1, Ειρηνοδικείο Ναυπλίου (Λυγουριό) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Επιδαύρου) 1, Ειρηνοδικείο Αργους (Αχλαδόκαμπος) 1, Ειρηνοδικείο Αστρους (Τυρός) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Πρασιών) 1, Ειρηνοδικείο Μασσητος (Ερμιόνη) 1, Ειρηνοδικείο Μάσσητος (Κρανίδι) 2, Ειρηνοδικείο Κορίνθου 1, Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αθίκια) 1, Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Αγ. Θεόδωροι) 1, Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Λουτράκι) 2, Ειρηνοδικείο Κορίνθου (Σοφικό) 1, Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου 1, Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου (Ακταίον) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Δερ βενίου) 1, Ειρηνοδικείο Νεμέας 1, Ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης (Καρύταινα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Καρύταινας) 1, Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Λεβίδι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ορχομενού) 1, Ειρηνοδικείο Τριπόλεως (Καστρί) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τανίας Δο λιανών) ί, Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Στεμνίτσα) ί, Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Τρόπαια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τροπαίων) 2, Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Βαλτεσινίκο) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τροπαίων) 1, Ειρηνοδικείο Ψωφίδος (Λαγκάδια) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Τευθίδος) 1, Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μονεμβασιά) 1, Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι) 1, Ειρηνοδικείο Σπάρτης 1.

Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 1, Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Κάμπος Αβίας) 1, Ειρηνοδικείο Καλαμάτας (Αλαγονία) 1, Ειρηνοδικείο, Καλαμάτας (Πεταλίδι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Παμίσου) 1, Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας 1, Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας (Ν. Φιγαλεία) (κατάτόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Ν. Φιγάλειας) 1, Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) 1, Ειρηνοδικείο Πλαταμώδους (Φλεσσιαδα Χώρα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Φλεσσιάδος) 1, Ειρηνοδικείο Γυθείου (Αρεόπολη) 1.

Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ειρηνοδικείο Χανίων 2, Ειρηνοδικείο Βάμου (Χώρα Σφακιών) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Χώρας Σφακιών) 2, Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου 3, Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου (Αμάρι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αμαρίου) 1.

I. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 3, Ειρηνοδικείο Καοτελ λίου Πεδιάδος (Αρκαλοχώρι) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αρκαλοχωρίου) 1, Ειρηνοδικείο, Λασιθίου (Αγιος Νικόλαος) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Αγ. Νικολάου) 1, Ειρηνοδικείο Λασιθίου (Νεάπολη) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως) 1, Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας 1, Ειρηνοδικείο Σητείας 1.

ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ειρηνοδικείο Ανδρου 2, Ειρηνοδικείο Ερμούπολης 1, Ειρηνοδικείο Μήλου 1, Ειρηνοδικείο Μήλου (Κίμωλος) 1, Ειρηνοδικείο Μυκόνου 1, Ειρηνοδικείο Πάρου 2, Ειρηνοδικείο Σάμου (Πύργος) 1, Ειρηνοδικείο Σάμου (Πυθαγόρειο) 1, Ειρηνοδικείο Ικαρίας (Αγ. Κήρυκος) 1, Ειρηνοδικείο Νάξου

(το Έθνος)

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr