Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της 2ας Μ.Σ.Ε.Π

12 Απριλίου 201922:53

Τήν Παρασκευήν, 12ην Ἀπριλίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως:

  • Περί ὥραν 11ην πρωϊνήν εἰς τό Παρεκκλήσιον τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς 2ας Μ.Σ.Ε.Π. Ἀεροπορίας Ἰσμάρου Μαρωνείας.

 

  • Περί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τό πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἀλλά καί εἰς τήν δυναμικήν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, προσεκάλεσε δέ τούς πιστούς νά ἀντλήσουν δύναμη καί χαρά ἀπό τήν πνευματική μας Μητέρα ὥστε νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τῆς Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε νά φθάσουμε νά προσκυνήσουμε καί τήν Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Αρθρογράφος