Συνεχίζονται οι δράσεις σχολικής επιμόρφωσης στο ΔΣ Κοσμίου

29 Νοεμβρίου 202309:21

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 5μμ στο Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου πραγματοποιήθηκε  επιμόρφωση με θέμα «Εθισμός και Διαδίκτυο».

Η κ. Κόφα ήταν η εισηγήτρια της επιμόρφωσης.  Την επιμόρφωση παρακολούθησαν οι εκπ/κοί, οι γονείς και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου.

Ευχαριστούμε την κ. Κόφα για τη συνεργασία και τη συμβολή της στην επίτευξη του σημαντικού  αυτού εγχειρήματος.

“Εθισμός και Διαδίκτυο” στο Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου

 

   Το  Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συντονίζει και υλοποιεί δράσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας σε σχολικές μονάδες σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας.

   Οι εν λόγω παρεμβάσεις αναπτύσσονται σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας αρ. πρωτ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18Ζ,ΦΑΥ 4,6 (2022)/Γ.Π. 57605/ 01-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ87465ΦΥΟ-ΟΗ1 ).

   Όλες οι ανωτέρω δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που αναφέρονται σε διάφορους θεματικούς άξονες, στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας για μαθητικό πληθυσμό σε Εθνικό Επίπεδο, του Υπουργείου Υγείας, ως φιλοσοφία έχουν τη διαμόρφωση και την εδραίωση κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχής και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της σχολικής – μαθητικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) και των Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο Ε.Σ.Υ και στην Π.Φ.Υ. (Νοσοκομεία, Ειδικές Μονάδες, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ, κλπ).

 

Σκοπός είναι να επιτευχθεί :

 

  1. Η ανάπτυξη ποικίλων παρεμβάσεων στους άξονες της Αγωγής Υγείας και της Πρόληψης σε Σχολικές Μονάδες.
  2. Η διασφάλιση υγιούς και ασφαλούς σχολικού και κοινοτικού περιβάλλοντος.
  3. Η συμμετοχή (μαθητικής κοινότητας, επαγγελματιών υγείας και φορέων) σε κοινές δράσεις προαγωγής της υγείας στην κοινότητα.
  4. Η ενίσχυση αξιών, ιδεών και αρχών που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή.
  5. Η έγκαιρη διάγνωση και παραπομπή σε ποιοτικές υπηρεσίες Π.Φ.Υ.
  6. Η προάσπιση και η παρακολούθηση των παιδιών – μαθητών/τριών (Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, Παιδιατρικά Πρωτόκολλα κ.λ.π.).
  7. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και συστηματικών παρεμβάσεων που έχουν συνέχεια, συνέπεια και προοπτική, αξιοποιώντας τη βιωματική και κοινοτική προσέγγιση.
  8. Η ενίσχυση στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών στο γενικό μαθητικό πληθυσμό, μέσω βασικών αρχών πρωτογενούς πρόληψης και θετικών στάσεων (χωρίς σύνδεση με νοσήματα και συμπτώματα ή με καταστάσεις νοσηρότητας).

 

 

Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου

 Ανδρονίκη Παντελίδου

 

Αρθρογράφος