Παράταση διαγωνισμού γεωθερμίας που αφορά τέσσερις περιοχές της ΑΜΘ

29 Σεπτεμβρίου 202305:24

Παρατείνεται, έως την 30η Νοεμβρίου 2023, στις 10:00 π.μ., η διενέργεια διαγωνισμού για μίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού σε τέσσερις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/98912/1010/27.09.2013 (ΑΔΑ: 6Φ6Λ4653Π8-ΠΑΑ) απόφαση, μετατίθεται από τις 4.10.2023 (αρχική προθεσμία) στις 30.11.2023 η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στο δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού των εξής μη χαρακτηρισμένων περιοχών:

 

  • Κεντρικού – Νοτίου Τμήματος Λεκάνης ποταμού Στρυμόνα (Περ. Ενοτήτων Σερρών & Καβάλας)
  • Ακροποτάμου (Περ. Ενοτήτων Καβάλας & Σερρών)
  • Δυτικού Τμήματος Λεκάνης Δέλτα ποταμού Νέστου (Περ. Ενότητας Καβάλας) και
  • Λεκάνης Δέλτα ποταμού Έβρου (Περ. Ενότητας Έβρου)

 

Ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός, με αυστηρούς όρους προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ασφάλειας και υγείας εργαζομένων και περιοίκων, οι οποίοι επιβάλλονται από το νέο Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών, που δημοσιεύτηκε το 2021.

Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός κατάλληλου γεωθερμικού δυναμικού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βάσης και την κάλυψη της απαίτησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2030 για συμμετοχή της γεωθερμίας με τουλάχιστον 100MWe στο ενεργειακό μείγμα.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/56038/740/19.05.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και οι γενικοί και ειδικοί όροι της προκήρυξης, όπως περιγράφονται στο συνημμένο σε αυτήν Τεύχος Προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Αρθρογράφος