entolh

Επείγουσα εντολή ΥΠΟΙΚ προς ΙΚΑ για έναρξη κατασχέσεων!

16 Ιουνίου 201210:32

entolhΤρόπους για να κλείσει τη “τρύπα” στα έσοδα του αναζητά το ΙΚΑ, υπολογίζοντας ότι με βάση τα έως τώρα δεδομένα θα χρειαστεί τουλάχιστον 1,5 δισ ευρώ επιπλέον, για να καλύψει τις ανάγκες του έως το τέλος του έτους.


Έτσι, μετά από το υπουργείο Οικονομικών που διαπίστωσε ότι μόνο από τα ληξιπρόθεσμα μπορεί να πάρει “ανάσα” ο Προϋπολογισμός, το ΙΚΑ ακολουθεί την ίδια τακτική και ξεκινά τη πίεση στους οφειλέτες του, δίνοντας εντολή σε όλα τα υποκαταστήματα να προχωρήσουν στην εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων, των κατασχέσεων συμπεριλαμβανομένων. Κι επειδή, όπως λέει το ρητό, όποιος έχει καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, το ΙΚΑ επισημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν τα “κόλπα” που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να αποφεύγουν τα αναγκαστικά μέτρα.

Όλη η εγκύκλιος του ΙΚΑ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/119/15.6.2012

Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αθήνα 15/06/2012

Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 254

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@ika.gr

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της εθνικής μας οικονομίας και με γνωστές τις υφιστάμενες δυσκολίες λόγω της οικονομικής ύφεσης, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., επωμίζεται την τεράστια ευθύνη της ομαλής και απρόσκοπτης καταβολής των συντάξεων ενώ ταυτόχρονα, μέσω της μεταφοράς των πόρων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της διασφάλισης των παροχών υγείας.

Μέχρι σήμερα το δύσκολο αυτό έργο το έχουμε διαχειριστεί με επιτυχία και χρονική συνέπεια. Η συμβολή όλων των συντελεστών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. στην σταθεροποίηση της δυναμικής των τρεχουσών μηνιαίων εισροών κρίνεται ικανοποιητική και αποτελεσματική.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος αναγνωρίζοντας αυτή τη συμβολή, καλεί όλους τους συντελεστές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους καθώς πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης με στόχο την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα του έργου μας.

Στη κατεύθυνση αυτή και με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκ/των και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να προβούν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών & άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών, που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος των ρυθμίσεων.

Σημειώνεται ότι, για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλλει αίτηση υπαγωγής, εντάσσεται στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

Από τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.) προκύπτει ότι σε ποσοστό 15% επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις μονάδες του Ιδρύματος, για ένταξη των οφειλών, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, στις διατάξεις του ν. 4038/2012, δεν έχουν διεκπεραιωθεί οι διαδικασίες ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων, προκειμένου οι εργοδότες να προσέλθουν στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και να καταβάλλουν την πρώτη δόση της ρύθμισης.

Για το λόγο αυτό, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, κρίνεται επιτακτική η άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης, με την πραγματοποίηση αποκλειστικά αντίστοιχων ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων, ενώ ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η ενημέρωση του «status» των αιτήσεων ρύθμισης στο πεδίο «Διαχείριση Εισερχομένων» και η αλλαγή αυτού σε «Διεκπεραιώθηκε», αμέσως μετά την διεκπεραίωση των ελέγχων, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση.

Εφόσον διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών εισφορών με συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης, τότε θα λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα εις βάρος των επιχειρήσεων και των κατά νόμο υπευθύνων αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.

Επίσης, σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαίτερου ρίσκου, είτε λόγω του ιδιαίτερου ύψους της οφειλής τους είτε λόγω της αδικαιολογήτως επιδειχθείσας απροθυμίας τους να συμμορφωθούν στις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα κινείται άμεσα η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, για την αντικειμενική και χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με έμφαση στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικοί λογαριασμοί, εισοδήματα από ενοίκια, απαιτήσεις στα χέρια πελατών των επιχειρήσεων), στις κατασχέσεις πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων ελεύθερων βαρών για τα οποία, εφόσον ο οφειλέτης δεν συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών, θα εκδίδεται άμεσα πρόγραμμα πλειστηριασμού (εντός των εκ του νόμου προβλεπόμενων υποχρεωτικών προθεσμιών).

Τέλος, επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, μεγάλος αριθμός οφειλετών, με σημαντικό ύψος οφειλής, να προχωρεί στην αλλεπάλληλη υποβολή αιτήσεων ρύθμισης, κυρίως με τις πάγιες διατάξεις του ν.3863/2010, προκειμένου να απολαμβάνουν της αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων, τόσο μέχρι την διεκπεραίωση του ελέγχου από τα Τμήματα Εσόδων όσο και μέχρι την παρεχόμενη ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, για την υπαγωγή στη ρύθμιση, συνιστάται για τις περιπτώσεις αυτές η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, να μην υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεκπεραίωσης του ελέγχου.

Συνεπώς, για τους εργοδότες οι οποίοι υποβάλλουν αλλεπάλληλες αιτήσεις ρύθμισης, χωρίς να προχωρούν στη καταβολή της πρώτης δόσης και την ενεργοποίηση της ρύθμισης, θα πρέπει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του, σε κάθε περίπτωση, στην οποία στο πεδίο «Ρύθμιση Οφειλών Μέχρι» θα αναγράφεται η 5η εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής από τον εργοδότη του αντιγράφου της αίτησης.

Η υλοποίηση των ετήσιων στόχων που σχετίζονται τόσο με την αύξηση των εσόδων από ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές όσο και με την αύξηση του ποσοστού υπαγωγής των οφειλετών σε ρύθμιση και παραμονής σε αυτήν, στηρίζεται στη προσωπική επιμονή και προσπάθεια κάθε στελέχους του Ιδρύματος.

 

Πηγή : defencenet.gr

Αρθρογράφος

blank
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr