Ανακοίνωση των Φορέων Ειδικής Αγωγής για το πόρισμα της επιστημονικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας

7 Ιουλίου 201716:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ως Επιστημονικοί Σύλλογοι και Σωματεία, των οποίων τα μέλη μας αναλαμβάνουν την πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία/αποκατάσταση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων συμμετείχαμε στις οχτώ συνεδριάσεις της Επιτροπής για την Ειδική Αγωγή που συστήθηκε το Φεβρουάριο του 2017 από το Υπουργείο Υγείας.

Αντικείμενο της επιτροπής ήταν η μελέτη των νοσολογικών οντοτήτων που χρήζουν θεραπευτικής παρέμβασης από 0-18 ετών και ΟΧΙ οι συμβάσεις, ο ΕΚΠΥ, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων ειδικής αγωγής και ο προϋπολογισμός για την ειδική αγωγή όπως είχε οριστεί με την υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.9409/06-02-2017(ΑΔΑ: ΨΙΦΨ465ΦΥΟ-Ρ59) Απόφαση.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΩΝ_ΦΟΡΕΩΝ_ΕΙΔΙΚΗΣ_ΑΓ

Αρθρογράφος