Ξεκίνησαν οι εργασίες για τα πλευρικά διόδια στη Μουσθένη Καβάλας

22 Φεβρουαρίου 202007:42

Η Αστυνομική Διεύθυνση της Καβάλας ανακοίνωσε την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στον Α/Κ Μουσθένης της Εγνατίας Οδού, λόγω κατασκευής των πλευρικών σταθμών διοδίων.

Τα έργα αυτά που θα διαρκέσουν για 3 μήνες, άρχισαν σήμερα, Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 20 Μαΐου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤ.      ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    ΚΑΙ    ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : ΟΜΟΝΟΙΑΣ 119-Τ.Κ. 651.10

Αρμόδιος: Ανθυπαστυνόμος ΨΑΡΑΚΗ Γεωργία

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:2501/1/253-κ

Α.Β.Α.  4/2020    

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καβάλα, 20 Φεβρουαρίου 2020

 

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

ΘΕΜΑ:

«Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, για την κατασκευή πλευρικών σταθμών διοδίων στον Α/Κ Μουσθένης».

 

       

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

       Έχοντας υπόψη:

1.-

Τις διατάξεις των άρθρων 52 του Ν.2696/1999 «Περί κύρωσης Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. με αριθ. 48 Ν.4313/2014 και άρθρο 109 του Ν.2696/1999.

2.-

Υπ’ αριθ. ΔΝΣΒ/οικ42900/ΦΝ393 από 01-06-2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β2090).

3.-

Την υπ’ αριθ. 4420/19/1986708 από 23-09-2019 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας.

4.-

Την υπ’ αριθ. 2501/1/253-ια από 23-09-2019 απόφασή μας.

5.-

Το υπ’ αριθ. 82307 από 14-02-2020 έγγραφο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

6.-

Το υπ’ αριθ. 82457 από 18-02-2020 έγγραφο της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

7.-

Την υπ’ αριθ. 4420/20/378190 από 20-02-2020 αναφορά του Τ.Τ. Καβάλας.

και αποβλέποντας στην πρόληψη ατυχημάτων, στην αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν τα έργα που θα εκτελεστούν στην παραπάνω περιοχή.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.-

Την προσωρινή ρύθμιση κυκλοφορίας στον Α/Κ Μουσθένης της Εγνατίας Οδού, λόγω κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων, κατά το χρονικό διάστημα από 21-02-2020 μέχρι και 20-05-2020. Οι εν λόγω εργασίες αφορούν τους κλάδους Α2 και Β1 και θα πραγματοποιηθούν σε δύο (2) Φάσεις, ως ακολούθως:

 

α)

Στον κλάδο Α2 από Μουσθένη προς Θεσσαλονίκη:

 

 

Α΄ Φάση

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Α΄Φάσης θα τοποθετηθεί κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση για την εκτέλεση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το ελεύθερο τμήμα της οδού με ελάχιστο πλάτος 3,5 μέτρα.

 

 

Β΄Φάση

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Β΄Φάσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης των νέων αριστερών (κατά τη φορά της κίνησης) ερεισμάτων και την εγκατάσταση των προβλεπόμενων μόνιμων στηθαίων ασφαλείας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, με ελάχιστο πλάτος 4,5 μέτρα.

 

β)

Στον κλάδο Β1 από Θεσσαλονίκη προς Μουσθένη:

 

 

Α΄ Φάση

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Α΄Φάσης θα διαμορφωθεί ένας νέος διάδρομος κυκλοφορίας επί του υφιστάμενου οδοστρώματος, που θα επιτρέπει μέσω της κατάλληλης εργοταξιακής (οριζόντιας και κατακόρυφης) σήμανσης, τη διεξαγωγή της κίνησης από Θεσσαλονίκη προς Μουσθένη, με ταυτόχρονη εκτέλεση των εργασιών. Η κίνηση των οχημάτων στη φάση αυτή θα διεξάγεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας με ελάχιστο πλάτος 4,5 μέτρων.

 

 

Β΄Φάση

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Β΄Φάσης με την κατασκευή από την προηγούμενη φάση του νέου προσωρινού οδοστρώματος, θα είναι δυνατή η απρόσκοπτη διεξαγωγή της κίνησης από Θεσσαλονίκη προς Μουσθένη και η ταυτόχρονη κατασκευή του πλευρικού σταθμού διοδίων. Η κίνηση των οχημάτων στη φάση αυτή θα διεξάγεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας με ελάχιστο πλάτος 4,5 μέτρων.

 

-Στις δύο ανωτέρω φάσεις, κατά την σκυροδέτηση των νέων οδοστρωμάτων αρχή και το τέλος αυτών), η κυκλοφορία των οχημάτων δύναται να διεξαχθεί, με μικρής διάρκειας πλήρη αποκλεισμό του κλάδου και την ρύθμιση της κυκλοφορίας, εκ περιτροπής με χρήση σημαιοφόρων.

2.-

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας. Η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

-Δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (από 28-02-2020 έως 02-03-2020), της 25ης Μαρτίου (από 24-03-2020 έως 25-03-2020) και από Μ. Πέμπτη έως Δευτέρα του Πάσχα (από 16-04-2020έως 20-04-2020), λόγω αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων.

3.-

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

4.-

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

5.-

Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι:

1.-ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

    -Για ενημέρωση και εφαρμογή.

2.-Α.Τ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

3.- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

4.- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

     ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ &
      ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

      Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

5.- ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ:

    -Για δημοσίευση της παρούσας απόφασης

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ταξίαρχος

       

 

Αρθρογράφος