Το Πρωτοδικείο Φλώρινας απέρριψε τις ενστάσεις και νομιμοποίησε το Κέντρο «Μακεδονικής» γλώσσας

20 Μαρτίου 202308:08

Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας απέρριψε τις ενστάσεις για τη δημιουργία Κέντρου «μακεδονικής» γλώσσας στη Φλώρινα και επικύρωσε το καταστατικό του!

“Μακεδονική” Γλώσσα στην Ελλάδα; Τα ερωτήματα που εγείρονται από την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας !

Αυτή είναι η απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2023

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης τριτανακοπής 85/05-12-2022)

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης ανακοπής 91/29-12-2022)

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης α’ πρόσθετης παρέμβασης 9/01-2-2023) (Αριθμός έκθεσης κατάθεσης β’ πρόσθετης παρέμβασης 11/01-2-2023)

· ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Τσιμέρογλου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου-Πρόεδρο Πρωτοδικών, και από τον Γραμματέα Μιχαήλ Ταμπάκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, τη 2ο Φεβρουαρίου 2023, προκειμένου να δικάσει υπόθεση, με αντικείμενο την ακύρωση Διαταγής του Ειρηνοδίκη Φλώρινας περί έγκρισης σωματείου, μεταξύ:

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ:

ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ένωση

ΤΟΥ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ: Σωματείου με την επωνυμία «Παμμακεδονική Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Άνω Πόλη), επί της οδού Κλαυθμώνος αριθ. 37, με Α.Φ.Μ: 998463088, και όπως νομίμως εκπροσωπείται δια του Προέδρου αυτού, Μιχαήλ Χρυσανθόπουλου, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ιωάννη Νισύριου (Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Α.Μ: 2029) και Σπυρίδωνος Χριστόφιλου (Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Α.Μ: 9711), που κατέθεσαν τις από 02-2-2023 κοινές έγγραφες προτάσεις.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ – ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ: Σωματείου με την επωνυμία «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα», που εδρεύει στη Φλώρινα και όπως νομίμως εκπροσωπείται, που παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Κυριάκου Σπόντη (Δ.Σ. Κοζάνης, Α.Μ: 303), ο οποίος κατέθεσε τις από 02-2-2023 έγγραφες προτάσεις.

ΑΝΑΚΟΠΗ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας, Αναστασίας Καλαϊτζή, η οποία παραστάθηκε αυτοπροσώπως στο ακροατήριο και κατέθεσε τις από 02-2-2023 έγγραφες προτάσεις.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Σωματείου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (στη μακεδονική γλώσσα «LEHTAΡ 3Α MAKEDOHCKи JA3иK BO FP-JA», στην αγγλική γλώσσα «CENTRE FOR MACEDONIAN LANGUAGE IN GREECE»), που εδρεύει στη Φλώρινα και όπως:

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 01-2-2023 υπό στοιχείο Α) πρόσθετη υπέρ της ανακόπτουσας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας παρέμβαση, ασκηθείσα δια του με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 9/01-2-2023 αυτοτελούς δικογράφου, ως απαράδεκτη.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 01-2-2023 υπό στοιχείο Β) πρόσθετη υπέρ της ανακόπτουσας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας παρέμβαση, ασκηθείσα δια του με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 11/01-2-2023 αυτοτελούς δικογράφου, ως απαράδεκτη.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 02-2-2023 υπό στοιχείο Γ) πρόσθετη υπέρ της ανακόπτουσας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας παρέμβαση, ασκηθείσα τόσο με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του προσθέτως παρεμβαίνοντος νομικού προσώπου, όσο και με τις νομίμως κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις, ως απαράδεκτη.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 05-12-2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 85/05-12-2022 τριτανακοπή του σωματείου με την επωνυμία «Παμμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος-Αυστραλίας», ως ουσιαστικώς αβάσιμη.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 29-12-2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 91/29-12-2022 ανακοπή της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας, απορριπτομένης, έτσι, και της από 02-2-2023 υπό στοιχείο Δ) πρόσθετης υπέρ αυτής (της ανακόπτουσας) παρέμβασης, ασκηθείσης τόσο με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της προσθέτως παρεμβαίνουσας «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όσο και με τις νομίμως κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις, ως προς την ουσία τους.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τη με αριθμό 27/28-7-2022 διαταγή του Ειρηνοδίκη Φλώρινας, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 41/25-7-2022 αίτηση περί έγκρισης-δημοσίευσης του καταστατικού και εγγραφής στο οικείο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο Φλώρινας βιβλίο του νομίμως εκπροσωπουμένου καθ’ ου οι (τριτανακοπές σωματείου, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (στη μακεδονική γλώσσα «LEHTAP 3Α ΜΑΚΕΔΟHCK JA3иK BO ΓΙиJA», στην αγγλική γλώσσα «CENTRE FOR MACEDONIAN LANGUAGE IN GREECE») και έδρα στη Φλώρινα.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ το σύνολο των δικαστικών εξόδων μεταξύ απάντων των διαδίκων.

Η “αγλωσσία” της Συμφωνίας των Πρεσπών

Η εισαγγελέας Φλώρινας κατά της αναγνώρισης του «Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα».

 

Αρθρογράφος