Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες και βροχόπτωση) στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου

14 Ιανουαρίου 202109:44

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αποφάσισε

α) Την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου
εδαφικής αρμοδιότητας της Δ.Α.Αλεξ/πολης λόγω εξάλειψης των έκτακτων λόγων ισχύος τους, ως κάτωθι:
1. Στο τμήμα της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Σ.Σ. Κήπων από τη διασταύρωση Φερών έως τη διασταύρωση
Αρδανίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,
2. Στο 78ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. υπ’ αριθ. 53 Αλεξανδρούπολης – Μικρού Δερείου, περίπου 4 χιλιόμετρα πριν
από τον οικισμό του Μικρού Δερείου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μικρό Δέρειο.
β) Τη συνέχιση της απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη γέφυρα του οικισμού Λουτρών η οποία
υπέστη ολική καταστροφή, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων αδύνατη, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης
από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλεξ/πολης. Σημειώνεται, ότι με μέριμνα του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει
τοποθετηθεί κατάλληλη οδική σήμανση εκατέρωθεν της εν λόγω γέφυρας, προκειμένου να αποτρέπεται η προσέγγιση
οχημάτων.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ)νση : Καραϊσκάκη αριθ. 6

68 100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αρμόδιος : Ανθ/μος ΜΑΝΩΛΙΚΑ Αναστασία

(: 5110 140 /2551066140

Αριθ. Πρωτ. : 1019/5/167/8-ιδ΄

ΑΔΑ:ΨΞ3Κ46ΜΤΛΒ-ΙΕΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

KATEΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

Αλεξανδρούπολη, 13 Ιανουαρίου 2021

 

ΑΡΙΘΜΟΣ : 3

 

                                                            Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

 

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες και βροχόπτωση) στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου».

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Έχοντας  υπόψη:

1)     Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 52, 103, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 & Ν.4313/2014 και ισχύει.

2)     Την υπ’αρίθ. 4359/ 21/88890 από 13-01-2021 πρόταση του Τ.Τ.Αλεξ/πολης.

3)     Την υπ’ αριθ. 1019/5/167/8-ιβ΄ από 12-01-2021 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 9ΨΞ146ΜΤΛΒ-7Θ5)

4)     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη λήψη μέτρων για την ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

                                                                                Άρθρο   1ο

α) Την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στα κάτωθι σημεία του οδικού δικτύου εδαφικής αρμοδιότητας της Δ.Α.Αλεξ/πολης λόγω εξάλειψης των έκτακτων λόγων ισχύος τους, ως κάτωθι:

  1. Στο τμήμα της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Σ.Σ. Κήπων από τη διασταύρωση Φερών έως τη διασταύρωση Αρδανίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,
  2. Στο 78ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. υπ’ αριθ. 53 Αλεξανδρούπολης – Μικρού Δερείου, περίπου 4 χιλιόμετρα πριν από τον οικισμό του Μικρού Δερείου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μικρό Δέρειο.

β) Την συνέχιση της απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη γέφυρα του οικισμού Λουτρών η οποία υπέστη ολική καταστροφή, καθιστώντας τη διέλευση των οχημάτων αδύνατη, μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αλεξ/πολης. Σημειώνεται, ότι με μέριμνα του Δήμου Αλεξανδρούπολης έχει τοποθετηθεί κατάλληλη οδική σήμανση εκατέρωθεν της εν λόγω γέφυρας, προκειμένου να αποτρέπεται η προσέγγιση οχημάτων.

Άρθρο   2ο

α.     Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας, σήμερα 13-01-2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 .

β.     Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία.

γ.     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Ο

Δ   ι   ε   υ   θ   υ   ν   τ   ή   ς

 

            ΛΑΜΠΡΟΣ Χ. ΤΣΙΑΡΑΣ

           Αστυνομικός Διευθυντής

 

 

δ.     Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ., των άρθρων 3,4,16,34,52,103,104 και 105 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-

 

 

 

 

 

Αρθρογράφος