ΙΜΜΚ: Τέλεση “διπλών” Θείων Λειτουργιών σε 3 ιερούς ναούς της Κομοτηνής

21 Μαΐου 202007:45

Σᾶς γνωρίζομεν εὐχαρίστως, ὃτι γιά τούς μῆνες Μάιον καί Ἰούνιον 2020 πρός διευκόλυνσιν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς πόλεως καί τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ τελοῦνται αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι ὡς ἑξῆς :

1) Ἓκαστον Σάββατον εἰς ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς πόλεως.

2) Δύο Θεῖαι Λειτουργίαι εἰς τοὺς κάτωθι Ἱεροὺς Ναούς:

α. Καθεδρικὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς

β. Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς

γ. Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς

Ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία θά τελεῖται ἀπό 7.00 ἕως 9.30 π.μ. καὶ ἡ δευτέρα Θεία Λειτουργία θά τελεῖται ἀπό 10:00 ἕως 11:00 π.μ

Αρθρογράφος