ΥΦΕΘΑ Αλκ. Στεφανής: Μελετάται η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής

13 Νοεμβρίου 201911:36

Απάντηση ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 1296/15-10-2019) με θέμα: «Έλληνες Εθνοφύλακες»

1296

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Κυριάκος Βελόπουλος και Κωνσταντίνος Χήτας με θέμα «Έλληνες Εθνοφύλακες» σας γνωρίζω, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι Εθνοφύλακες δικαιούνται προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης για όσο χρόνο εκτελούν αποστολή ή υπηρεσία και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, για ασθένεια ή ατύχημα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής. Η έκταση και το είδος της προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται, διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την υγειονομική περίθαλψη των εφέδρων και κληρωτών οπλιτών.

Σύμφωνα δε με τις κείμενες διατάξεις οι Εθνοφύλακες δε δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές, διατροφή, ιματισμό και υπόδηση, με εξαίρεση αυτούς που χρησιμοποιούνται σε τακτικές ή ειδικές αποστολές, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω εκπεφρασμένη βούληση της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποτελεί η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, μελετάται ο επαναπροσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει την Εθνοφυλακή.

Τέλος, στο άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.1295/1982 (Α’126) «Περί Εθνοφυλακής», αναφέρεται ότι «οι επιμέρους αποστολές της Εθνοφυλακής καθορίζονται με λεπτομέρειες στα σχέδια επιχειρήσεων». Συνεπώς, οι αποστολές που ανατίθενται στην Εθνοφυλακή, από το ΓΕΣ, είναι άμεσα συνυφασμένες με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις.

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αρθρογράφος